VEDELI STE, ŽE

 • Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových
 • oblastí v strednej Európe?
 • Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia? Lezenie na vybrané
 • skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.
 • Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom? Nikde inde na svete sa nenachádza
 • umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj
 • dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.
 • Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného
 • maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne?
 • Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku? Má 4 vchody ako počet ročných
 • období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.
 • na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin
 • nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad
 • Tisou (110 m n. m.)?
 • Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku?
 • v tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov?
 • rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej?
 • Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku?
 • vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých
 • možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín?
 • Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete?
 • Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku?
 • Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba
 • dve ďalšie?
 • v zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý
 • (Myotis nattereri)?
 • v roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý
 • tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“? Dielo vyšlo v mnohých
 • vydaniach i jazykových prekladoch.
 • vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.?
 • výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca?
 • s výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky
 • obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých?
 • charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v
 • Európe?
 • sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných
 • mesiacov?
 • že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou?
 • Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i
 • záchranou pre miestne obyvateľstvo?
 • charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej,
 • ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder?
 • v roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke?
 • Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.)
 • Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.)
 • Prvý mestský erb v Európe: Košice
 • Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach
 • Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha)
 • Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3)
 • Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany
 • Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924)
 • Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2)
 • Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa
 • Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín)
 • Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m)
 • Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km2, maximálna dĺžka 11 km,
 • maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m)
 • Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad)
 • Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.­17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné
 • nálezy na svete.
 • Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice
Tags
Contact information

Map

Map -

Did you know what?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“